Namen der Professoren / Dozenten: Prof. Dr. Robert Kuttler